CS EN

446 Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics

Role Name Room Extension Note
Head Mareš Jan, prof. Ing., Ph.D. (A)334A +420 220 44 4172
Department administrator Borská Lucie, RNDr., Ph.D. (C)208 +420 220 44 5035
Department administrator Pavlíková Pavla, RNDr., Ph.D. (C)214 +420 220 44 5038
Economist Hanková Pavlína, Ing. (C)207 +420 220 44 3096
Secretary Hanková Pavlína, Ing. (C)207 +420 220 44 3096
Economist Tomšů Markéta, Ing. (A)330A +420 220 44 4270
Secretary Tomšů Markéta, Ing. (A)330A +420 220 44 4270
RIT Balda Aleš, MgA. (A)339 +420 220 44 4294

Employees

Name Room Extension Note
Abdullah Khan Gul, M.Sc. (DSP)
Axmann Šimon, Mgr., Ph.D. (C)314 +420 220 44 5030
Aykut Elif (DSP)
Balda Aleš, MgA. (A)339 +420 220 44 4294
Bártová Darina, Ing. Mgr., Ph.D. (A)333 +420 220 44 4295
Borská Lucie, RNDr., Ph.D. (C)208 +420 220 44 5035
Cejnar Pavel, RNDr. Mgr., Ph.D. (A)330E +420 220 44 3827
Cúthová Lenka, Ing., Ph.D. (C)208 +420 220 44 5035
Červená Lenka, RNDr., Ph.D. (C)201 +420 220 44 5031
Dubcová Miroslava, RNDr., Ph.D. (C)201 +420 220 44 5031
Hájek Lukáš, Ing., Ph.D. (A)337 +420 220 44 3773 Institute of Gastronomy (supreme leader)
Hanková Pavlína, Ing. (C)207 +420 220 44 3096
Hassouna Fatima, doc. Mgr., Ph.D. (A)01 +420 220 44 4099
Hejna Bohdan, Ing., Ph.D. (C)215 +420 220 44 5037
Hlavatý Tomáš, Ing.
Hrnčiřík Pavel, doc. Ing., Ph.D. (A)322 +420 220 44 4296
Chen Taotao (DSP)
Isoz Martin, Ing., Ph.D. (C)407 +420 220 44 4349
Jelínková Eva, RNDr., Ph.D. (C)214 +420 220 44 5038
Jirsa Tomáš, Ing. (DSP) (A)337 +420 220 44 3773
Knociková Juliana Alexandra, RNDr. Ing., Ph.D. (C)115 +420 220 44 5039 Research group Biocybernetics of physiological processes
Kohout Jan, Ing., Ph.D. (A)334 +420 220 44 4027
Kopecký Dušan, doc. Ing., Ph.D. (B)B2-364e +420 220 44 4099
Kovárnová Anna, Ing.
Kříž Pavel, Ing. Mgr., Ph.D. (C)107 +420 220 44 3160
Kubíček Milan, prof. RNDr., CSc. (C)108 +420 220 44 3095
Kubíčková Lucie, Ing. (DSP)
Kukal Jaromír, doc. Ing., Ph.D. (A)330B +420 220 44 4212
Lapka Tomáš, Ing. (DSP) +420 220 44 4251
Mareš Jan, prof. Ing., Ph.D. (A)334A +420 220 44 4172
Mařík Karel, Ing. (B)T02a +420 220 44 3299, +420739752500
Mrazík Lukáš, Ing. (DSP) (A)338 +420 220 44 2970, +420774585358 Rear staircase of building A, at the end of the corridor
Mudrová Martina, Ing., Ph.D. (A)334 +420 220 44 4027
Nachtigalová Iva, Ing., Ph.D. (A)330C +420 220 44 4259
Parma Slavomír, Ing., Ph.D. (C)407 +420 220 44 4349
Pavlíková Pavla, RNDr., Ph.D. (C)214 +420 220 44 5038
Pokorný Pavel, RNDr., Ph.D. (C)205 +420 220 44 5033
Procházka Aleš, prof. Ing., CSc. (A)332 +420 220 44 4198
Sedláková Zuzana, Ing., Ph.D. (A)330B +420 220 44 4212
Schätz Martin, Ing., Ph.D. (A)338 +420 220 44 2970
Schmidt Jaroslav, Ing., Ph.D. (C)206 +420 220 44 5034
Soukupová Gabriela, Ing. (DSP) (B)B2-364d +420 220 44 4251
Steinbach Jakub, Ing. (DSP) (A)337 +420 220 44 3773, +420220443773 My office is on the third floor (accessible from the back staircase). Just go through the corridor on your right until you almost reach the end. If you need to reach me urgently, I recommend sending an e-mail, I am often out of the office.
Szala Leszek Marcin, RNDr., Ph.D. (C)315 +420 220 44 4477
Šnupárková Jana, RNDr., Ph.D. (C)201 +420 220 44 5032
Štícha Karel, Ing. (DSP) (A)282 +420 220 44 3771
Švihlík Jan, doc. Ing., Ph.D. (A)330E +420 220 44 3827
Tomeš Jakub, Ing. (DSP) (A)330B
Tomšů Markéta, Ing. (A)330A +420 220 44 4270
Turzík Daniel, doc. RNDr., CSc. (C)210 +420 220 44 5036
Üstün Ozan, MSc., M.Sc. (DSP) (B)B2-364c +420 220 44 4251
Valtera Stanislav, Ing. (DSP) (A)L02 +420 220 44 4095
Vazdar Mario, Ph.D. (C)107 +420 220 44 3160
Villela Zumaya Alma Lucia, Ing., M.Sc., Ph.D. +420 220 44 4251
Vlasáková Zuzana, Mgr., Ph.D. (C)210 +420 220 44 5036
Vrba Jan, Ing., Ph.D. (A)337 +420 220 44 3773
Zikmundová Markéta, Mgr., Ph.D. (C)201 +420 220 44 5032Created by Computer Centre.