CS EN

126 Department of Solid State Engineering

Role Name Room Extension Note
Head Švorčík Václav, prof. Ing., DrSc. (B)350A, (B)357 +420 220 44 5150
Department administrator Leitner Jindřich, prof. Ing., DrSc. (B)353 +420 220 44 5156
Economist Macháč Petr, doc. Ing., CSc. (B)352 +420 220 44 5157
HSE officer Siegel Jakub, doc. Ing., Ph.D. (B)357 +420 220 44 5149
Fire prevention Siegel Jakub, doc. Ing., Ph.D. (B)357 +420 220 44 5149
Secretary Kesselová Oliva (B)350 +420 220 44 5151
RIT Slepička Petr, doc. Ing., Ph.D. (B)346, (B)349 +420 220 44 5162

Employees

Name Room Extension Note
Bainova Polina, Bc.
Burtsev Vasilii, Mgr.
Burtsev Vasilii, Mgr. (DSP) (B)358 +420 220 44 5147
Elashnikov Roman, Ing. (B)S42 +420 220 44 3205
Erzina Mariia, Mgr. (B)S43A +420 220 44 3205
Erzina Mariia, Mgr. (DSP)
Fajstavr Dominik, Ing. (DSP)
Fajstavrová Klára, Ing. (DSP)
Grohmannová Kateřina, Ing. (DSP)
Grulich Lukáš, Ing. (DSP)
Grumov Daniil, Ing. (DSP)
Guselnikova Olga, Mgr., Ph.D.
Havelka Vít, Ing. (DSP)
Hurtuková Klaudia, Ing. (DSP)
Idriss Hazem, D.D.S.
Idriss Hazem, D.D.S. (DSP)
Kaimlová Markéta, Ing., Ph.D. (B)357 +420 220 44 5149
Kalachyova Yevgeniya, Mgr., Ph.D. +420 220 44 3205
Kesselová Oliva (B)350 +420 220 44 5151
Kim Konstantin, Mgr. (DSP)
Kolská Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.
Kutorglo Edith Mawunya, Ing., Ph.D.
Kutová Anna, Ing. (DSP) (B)362 +420 220 44 5142
Kvítek Ondřej, Ing., Ph.D. (B)351 +420 220 44 5158 >/]
Lacmanová Veronika, Ing. (DSP) (B)349 +420 220 44 5159
Leitner Jindřich, prof. Ing., DrSc. (B)353 +420 220 44 5156
Lyutakov Oleksiy, Mgr., Ph.D. +420 220 44 4463
Macháč Petr, doc. Ing., CSc. (B)352 +420 220 44 5157
Miliutina Elena, Mgr.
Miliutina Elena, Mgr. (DSP) (B)358 +420 220 44 5147
Nguyenová Hoang Yen, Ing. (DSP) (B)362 +420 220 44 5142
Olshtrem Anastasiia, Mgr.
Olshtrem Anastasiia, Mgr. (DSP)
Orendáč Martin, prof. Ing., CSc.
Petkevich Anna, Ing. (DSP)
Postnikov Pavel, Ph.D.
Pryjmaková Jana, Ing. (DSP)
Řezníčková Alena, Ing., Ph.D. (B)351 +420 220 44 5158
Siegel Jakub, doc. Ing., Ph.D. (B)357 +420 220 44 5149
Skvortsova Anastasia, Bc.
Slepička Petr, doc. Ing., Ph.D. (B)346, (B)349 +420 220 44 5162
Slepičková Kasálková Nikola, Ing., Ph.D. (B)345 +420 220 44 5163
Švorčík Václav, prof. Ing., DrSc. (B)350A, (B)357 +420 220 44 5150
Trelin Andrii, Bc.
Trelin Andrii, Ing. (DSP)
Trinh Phuong Linh, Ing. (DSP)
Tulupova Anastasiia, Ing. (DSP)
Vaněk František, Ing. (DSP)
Zabelin Denis, Mgr.
Zabelin Denis, Mgr. (DSP)
Zabelina Anna, Mgr.
Zabelina Anna, Mgr. (DSP)Created by Computer Centre.