CS EN

444 Department of Physics and Measurement

Role Name Room Extension Note
Head Scholtz Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (B)219 +420 220 44 3055
Department administrator Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. (B)225 +420 220 44 3040
Economist Dvořáková Lenka (B)218 +420 220 44 3039
Secretary Dvořáková Lenka (B)218 +420 220 44 3039

Employees

Name Room Extension Note
Dvořáková Lenka (B)218 +420 220 44 3039
Ekrt Ondřej, Ing., Ph.D. (B)216A, (B)214 +420 220 44 3045, +420 220 44 3030
Fara Jan, Ing. (DSP) (B)306 +420 220 44 3074
Fišer Ladislav, Ing., Ph.D. (B)216A +420 220 44 3045
Fitl Přemysl, Ing., Ph.D. (B)216B +420 220 44 3383 Head of Laboratory of Measurement & Control - office
Fučíková Anna, Mgr., Ph.D. (B)216D +420 220 44 3037
Galář Pavel, RNDr., Ph.D. (B)216D +420 220 44 3037
Havlová Šárka, Ing. (DSP) (B)306, (B)226 +420 220 44 3074, +420 220 44 3284
Hofmann Jaroslav, doc. Ing., CSc. (B)216C +420 220 44 3351
Hozák Pavel, Ing. (DSP) (B)216E +420 220 44 3350
Hruška Martin, Ing. (DSP) (B)223, (B)226, (B)306 +420 220 44 3034, +420 220 44 3284, +420 220 44 3074 "Office"
Laboratory
Laboratory
Jirešová Jana, Dr. Mgr. (B)217 +420 220 44 3346
Kadlec Karel, doc. Ing., CSc. (B)225 +420 220 44 3040
Khun Josef, Ing., Ph.D. (B)216D +420 220 44 3037
Klenivskyi Myron, Ing., Ph.D. (B)216F +420 220 44 3049
Klevar Miroslav, Ing. (B)232 +420 220 44 3052
Kopecká Jitka, Ing., Ph.D. (B)318 +420 220 44 3020
Machková Anna (DSP)
Měřínská Tereza, Ing. (DSP)
Myslík Vladimír, doc. Ing., CSc. (B)216A
Novotný Michal, Ing. Bc., Ph.D. (B)216A +420 220 44 3045
Otta Jaroslav, Ing. (DSP) (B)223 +420 220 44 3034
Piskačová Šárka, Ing., CSc. (B)217 +420 220 44 3346
Seidl Jaromír, Mgr., Ph.D. (B)222A +420 220 44 3035
Scholtz Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (B)219 +420 220 44 3055
Urbanová Marie, prof. RNDr., CSc. (B)222, (B)221 +420 220 44 3036, +420 220 44 3345
Vlček Jan, Ing., Ph.D. (B)222A +420 220 44 3035
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. (B)225 +420 220 44 3040
 
Lokajová Eliška, Bc. (B)216E +420 220 44 3350Created by Computer Centre.