CS EN

105 Department of Inorganic Technology

Role Name Room Extension Note
Head Bouzek Karel, prof. Dr. Ing. (A)25A +420 220 44 4019
Department administrator Sedlářová Ivona, Ing., Ph.D. (A)27, (A)29 +420 220 44 4017, +420 220 44 4109
Economist Zlámal Martin, doc. Ing., Ph.D. (A)27 +420 220 44 4017
HSE officer Lhotka Miloslav, doc. Ing., Ph.D. (A)S29A, (A)S29, (A)H08 +420 220 44 5019, +420 220 44 4190, +420 220 44 4287
Fire prevention Lhotka Miloslav, doc. Ing., Ph.D. (A)S29A, (A)S29, (A)H08 +420 220 44 5019, +420 220 44 4190, +420 220 44 4287
Secretary Jiroušová Jana (A)25 +420 220 44 3801
RIT Fíla Vlastimil, doc. Dr. Ing. (A)26 +420 220 44 4018

Employees

Name Room Extension Note
Aydın Seçil (DSP)
Bartková Hana, Ing., Ph.D. (A)21 +420 220 44 4481
Baudys Michal, Ing., Ph.D. (A)F03, (Tech)316 +420 220 44 4420, +420 220 44 6131
Bautkinová Tereza, Ing. (DSP) (A)S62, (A)23 +420 220 44 3809, +420 220 44 4272
Bernauer Milan, Ing., Ph.D. (A)H08 +420 220 44 4287
Bouzek Karel, prof. Dr. Ing. (A)25A +420 220 44 4019
Brada Martin, Mgr. (DSP) (A)F01 +420 220 44 4390
Budáč Daniel, Ing. (A)30 +420 220 44 4208
Buriánek Jan Dismas, Ing. (DSP) (A)20, (A)23 +420 220 44 4482, +420 220 44 4272
Bystroň Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (A)23 +420 220 44 4272
Carda Michal, Ing., Ph.D. (A)23A, (A)36 +420 220 44 3802, +420 220 44 4015
Dei Sommi Federico, M.Sc. (DSP)
Denk Karel, Ing. (A)S75 +420 220 44 4009
Domín Vojtěch, Ing. (DSP) (A)37 +420 220 44 4315
Drakselová Monika, Ing., Ph.D. (A)S62 +420 220 44 3809
Fíla Vlastimil, doc. Dr. Ing. (A)26 +420 220 44 4018
Gómez Sacedón Celia (DSP)
Hala Miroslav, Ing. (DSP) (A)37 +420 220 44 4315
Hnát Jaromír, doc. Ing., Ph.D. (A)S75B +420 220 44 4009
Horáček Václav (A)38 +420 220 44 3778
Hradečná Kateřina, Ing. (DSP) (A)S75A +420 220 44 4009
Hronová Dita, Ing. (DSP) (A)30, (A)S75 +420 220 44 4208, +420 220 44 4008
Iablochkin Kirill, Ing. (DSP) (A)H08 +420 220 44 4287
Imrich Tomáš, Ing. (A)S04, (A)F01 +420 220 44 4590, +420 220 44 4390
Imrich Tomáš, Ing. (DSP) (A)F01, (A)S04 +420 220 44 4390, +420 220 44 4590
Jaklová Natalie, Mgr. (DSP)
Jirásko Martin, Ing. (DSP) (A)23 +420 220 44 4272
Jiroušová Jana (A)25 +420 220 44 3801
Kodým Roman, Ing., Ph.D. (A)S62 +420 220 44 3809
Krýsa Josef, prof. Dr. Ing. (A)F04 +420 220 44 4112
Lhotka Miloslav, doc. Ing., Ph.D. (A)S29A, (A)S29, (A)H08 +420 220 44 5019, +420 220 44 4190, +420 220 44 4287
Miloš Vojtěch, Mgr. (A)S62 +420 220 44 3809
Neumann-Spallart Michael, Ing., Ph.D. (A)F02 +420 220 44 4112
Paidar Martin, doc. Ing., Ph.D. (A)23A, (A)36 +420 220 44 3802, +420 220 44 4015
Paušová Šárka, Ing., Ph.D. (A)21, (A)F03 +420 220 44 4481, +420 220 44 4420
Plevová Michaela, Ing., Ph.D. (A)20, (A)S75 +420 220 44 4482, +420 220 44 4009
Prokop Martin, Ing., Ph.D. (A)21, (A)37 +420 220 44 4481, +420 220 44 4315
Rusek Jakub, Ing. (DSP) (A)S04, (A)F01 +420 220 44 4590, +420 220 44 4390
Sedlářová Ivona, Ing., Ph.D. (A)27, (A)29 +420 220 44 4017, +420 220 44 4109
Steinberger-Wilckens Robert Günter Christoph Lucien, Dr.
Vídenský Jan, doc. Ing., CSc. (A)24 +420 220 44 4020
Zejmon Michal, Ing. (DSP) (A)23 +420 220 44 4272
Zlámal Martin, doc. Ing., Ph.D. (A)27 +420 220 44 4017Created by Computer Centre.