CS EN

409 Department of Chemical Engineering

Role Name Room Extension Note
Head Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)143C +420 220 44 3165
Department administrator Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Economist Javorská Michaela (B)143B +420 220 44 3164
Economist Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
HSE officer Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
Secretary Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
RIT Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)142 +420 220 44 3106

Employees

Name Room Extension Note
Adrián Edyta Paula, Ing., Ph.D.
Balaga Venkata Krishna Rao, M.Sc. (DSP)
Balouch Martin, Ing., Ph.D. (B)307 +420 220 44 3048
Basařová Pavlína, doc. Dr. Ing. (B)S68A +420 220 44 3235
Bouřa Patrik, Ing. (DSP) (B)03, (B)146 +420 220 44 3107, +420 220 44 5116 Honeypot
Bouz Adam, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Brejchová Adéla, Ing. (DSP) (B)10 +420 220 44 3304
Bureš Martin, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Císařová Terezie, Ing.
Čejková Jitka, doc. Ing., Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Čížek Jan, Ing. (DSP)
Čmelíková Tereza, Ing. (B)02 +420 220 44 3299
Dukaj Suada, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046
Eckertová Eva (B)X15 +420 220 44 3306, +420733309372
Fatka Petr, Ing. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Filous Tomáš +420 220 44 4000
Gebouský Ondřej, Ing. (DSP)
George Ashley Hannah, Ing. (B)09
George Ashley Hannah, Ing. (DSP) (B)09 +420 220 44 3309
Gráf David, Ing. (DSP) (B)148A, (B)S51 +420 220 44 3361, +420 220 44 3244
Grof Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (B)142A +420 220 44 3168
Haidl Jan, Ing., Ph.D. (B)144, (B)T02 +420 220 44 3122, +420739665286
Hanuš Jaroslav, Mgr., Ph.D. +420 220 44 4460, +420776074074
Hasal Pavel, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167, +420737678467
Havlůjová Tereza, Mgr. (DSP) (B)07 +420 220 44 3307
Hládek Filip, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Hlavačková Zuzana, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Chaloupka Tomáš, Mgr., Ph.D. (B)34 +420 220 44 3107
Chatziadi Argyro, M.Sc., Ph.D. (B)33d
Chvíla Stanislav, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Idžakovičová Kristýna, Ing. (DSP)
Ishak Nijad, M.Sc. (B)30 +420 220 44 3292
Ishak Nijad (DSP)
Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. +420 220 44 2060
Javorská Michaela (B)143B +420 220 44 3164
Jelínek Petr, Ing. (DSP) (B)07, (B)30 +420 220 44 3307
Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
Jindrová Klára, Ing., Ph.D. (B)146 +420 220 44 3173
Kašpar Ondřej, Ing., Ph.D. (B)35, (B)T04 +420 220 44 3108, +420 220 44 4013 office
laboratory
Keller Filip, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Kersebaum Jule, M.Sc. (B)07 +420 220 44 3307
Kersebaum Jule (DSP)
Klimošek Jakub, Ing. (DSP) (B)147 +420 220 44 3173
Klimša Vojtěch, Ing. (B)S62 +420 220 44 4460
Knopp Richard, Ing. (DSP) (B)31 +420 220 44 3105
Kočí Petr, prof. Ing., Ph.D. (B)B1-340 +420 220 44 2027 Access from the main entrance of the building B (Technická 3) to the 3rd floor, then to the right through the department of foreign languages, and at the closest staircase one floor down. Hint: follow signs to the classroom B22. Entrance to the office is through the door ZB1-325b. Alternatively you can use the entrance of "Kloknerův ústav" (Zikova 2), staircase to the 2nd floor and then to the left until the end of the corridor.
Kohout Martin, Ing., Ph.D. (B)142A +420 220 44 3168
Koryťáková Adéla, Ing. (DSP) (B)07 +420 220 44 3307
Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. +420 220 44 3296
Kotek Jan, Ing. (DSP)
Kotouč Šourek Martin, Ing. (DSP) +420 220 44 2027
Koutentaki Georgia, MEng. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Krajáková Lenka, Ing. +420 220 44 3173
Kralik Dominik, Ing. (B)34a +420 220 44 3101
Králová Eva, Ing. (DSP) (B)10 +420 220 44 3304, +420608222046
Kropáček Jindřich, Ing. (DSP) (B)33a +420 220 44 3033
Krov Martin, Ing. (DSP) (B)10a +420 220 44 3303
Krýsa Pavel, Ing. (DSP) (B)09, (B)30a +420 220 44 3309, +420 220 44 3292, +420 220 44 2022
Kutorglo Edith Mawunya, Ing., Ph.D.
Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Lizoňová Denisa, Ing., Ph.D. (B)10e +420 220 44 3305
Mamedova Alina, Bc.
Marek Miloš, prof. Ing., DrSc. (B)33d +420 220 44 3199
Marek Matyáš, Ing. (DSP)
Martynek Dominik, Ing. (DSP) (B)09 +420 220 44 2022, +420 220 44 3309
Mašková Lucie, Ing. (B)04, (B)30b +420 220 44 4451, +420 220 44 3291
Mazúr Petr, Ing., Ph.D. (B)S51 +420 220 44 3360, +420 220 44 3244 office
Laboratory of Energy Storage
Mekkat Roopesh, M.Sc. (B)09 +420 220 44 3309
Mekkat Roopesh, MSc. (DSP) (A)09 +420 220 44 3309
Moucha Tomáš, prof. Dr. Ing. (B)T02a +420 220 44 3299
Mrlík Jindřich, Ing. (B)S51 +420 220 44 3244, +420 220 44 2030
Mutylo Elizaveta, Ing. (DSP) (B)10, (B)S52 +420 220 44 3304
Nagy Oliver, Ing.
Navrátil Ondřej, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046
Němec Jan, Ing. Bc. (B)31 +420 220 44 3293
Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)142 +420 220 44 3106
Nyklíčková Kateřina, Ing. (DSP)
Obodo John (DSP)
Pagáč Jan, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3101
Palkovič Aleš, Ing. (DSP) (B)68
Pelcová Jarmila, Ing. (B)03 +420 220 44 3107
Perner Jiří, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Pritts Doreen, Ing. (DSP) (B)10 +420 220 44 3304
Přibyl Michal, prof. Ing., Ph.D. (B)B2405 +420 220 44 4445, +420604628712 Office nová
Ramesh Sreela, M.Sc.
Rejl František, doc. Ing., Ph.D. (B)T02a +420 220 44 3299
Richtr Přemysl, Ing. (DSP) (B)S51, (B)148A +420 220 44 3244, +420 220 44 3361
Roudný Martin, Ing.
Ruphuy Chan Gabriela, M.Sc., Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Rychecký Ondřej, Ing., Ph.D. +420 220 44 4462
Řehoř Ivan, RNDr., Ph.D. (B)33a +420 220 44 3033
Saloň Ivan, Ing. Mgr., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Sauer Lukáš, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3101
Semlerová Tereza, Ing. (DSP)
Schimon Dominik, Ing. (DSP)
Schreiber Igor, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167
Sklenář Adam, Ing. (DSP)
Sklenářová Jana, Ing. (B)S63 +420 220 44 3361, +420 220 44 3237
Slouka Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239
Sonntag Erik, Ing. (DSP) (B)10 +420 220 44 3303
Staś Jakub, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Strnad Jakub, Ing. (DSP) (B)34, (B)S50 +420 220 44 3101, +420721843250
Studeník Ondřej, Ing. (DSP) (B)B1-340 +420 220 44 2027
Šálek Vojtěch, Ing., Ph.D. (B)S68 +420 220 44 3233, +420722279607 Laboratory of fire engineering
Šetka Milena, Ph.D.
Šmejkal Petr, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3101
Šnita Dalimil, prof. Ing., CSc. (B)34a +420 220 44 3138, +420731050769
Šoóš Miroslav, prof. Ing., Ph.D. (B)33d +420 220 44 3251
Šrom Ondřej, Ing. (B)30 +420 220 44 3292
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)143C +420 220 44 3165
Tichý David, Ing. (DSP) (B)S50 +420739813899
Tintěra Milan +420 220 44 3252
Tokárová Viola, doc. Ing., Ph.D. (B)35, (B)T04 +420 220 44 3108, +420 220 44 4013 office
laboratory
Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
Trnka Jan, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Trunov Dan, Ing. (B)07 +420 220 44 3307
Tywoniak Adam, Bc., M.Sc. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. (B)T02b, (A)S76 +420 220 44 3298, +420 220 44 4000
Vatti Surya Kumar, Ph.D.
Večeřa Miroslav, Ing. (DSP) (B)307, (A)01 +420 220 44 3048
Velu Jeyalakshmi, Ph.D.
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239, +420775602732
Vonka Michal, Ing., Ph.D. (B)36 +420 220 44 3171, +420728883094
Waněk Adam, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Zadražil Aleš, Ing., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Zavřel Filip, Ing. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Zedníková Mária, Ing., Ph.D. (B)T02b +420 220 44 3298
Zelenka Pavel, Ing. (DSP) (B)04 +420 220 44 4451
Zheleznyak Tetyana, Ing. (DSP) (B)B1-340 +420 220 44 2027
Zlatník Jakub, Ing. (DSP) (B)33a +420 220 44 3033
Zmeškalová Eliška, Ing., Ph.D. (B)33d, (A)P16 +420 220 44 3251, +420 220 44 4200
Zubov Alexandr, doc. Ing., Ph.D. (B)36 +420 220 44 3171
Zůza David, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Žák Adrián, Ing. (DSP) (B)T03 +420 220 44 3297Created by Computer Centre.