CS EN

409 Department of Chemical Engineering

Role Name Room Extension Note
Head Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)S64, (B)143C +420 220 44 3236, +420 220 44 3165 http://www.chobotix.cz/person/frantisek-stepanek/
Department administrator Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Economist Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
Secretary Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
HSE officer Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
Secretary Vaněčková Anna, Mgr. (B)143D +420 220 44 3166
RIT Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)148 +420 220 44 3106

Employees

Name Room Extension Note
Akhlasová Sarah, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Aysan Ayse Beyza, Mgr.
Babor Martin, Ing.
Bagherpour Saman (DSP)
Bajgar Adam, Mgr., Ph.D.
Balouch Martin, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Basařová Pavlína, doc. Dr. Ing. (B)S68A +420 220 44 3235
Belloň Tomáš, Ing. (DSP)
Blažek Miroslav, Ing. (DSP) (B)31A +420 220 44 5118
Boleslavská Tereza, Ing. (DSP)
Bouřa Patrik, Ing. (DSP)
Bureš Martin, Ing. (DSP)
Crha Jakub, Ing. (DSP)
Čejková Jitka, doc. Ing., Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Černý Matěj, Ing.
Čížek Jan, Ing. (DSP)
Čmelíková Tereza, Ing. (DSP) (B)T02 +420 220 44 3299
Del Olmo Diaz Diego, Mgr.
Del Olmo Diaz Diego (DSP)
Dukaj Suada, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Dundálek Jan, Ing. +420 220 44 2030
Dupal Ondřej, Ing. (DSP)
Dvořák Jakub, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Eckertová Eva (B)148 +420 220 44 3306, +420733309372
Ezeji Kingsley, Ing. (DSP)
Filous Tomáš +420 220 44 4000
George Ashley Hannah, Bc.
Grof Zdeněk, Ing., Ph.D. (B)148A +420 220 44 3168
Haidl Jan, Ing., Ph.D. (B)144, (B)T02 +420 220 44 3122, +420739665286
Halada Štěpán, Ing. (DSP)
Hanuš Jaroslav, Mgr., Ph.D. +420 220 44 4460, +420776074074
Hasal Pavel, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167, +420737678467
Hassouna Fatima, doc. Mgr., Ph.D. (A)01 +420 220 44 3223
Havlůjová Tereza, Mgr. (DSP)
Hazarika Abhinav (DSP)
Hriňová Erika, Mgr.
Hriňová Erika, Mgr. (DSP)
Hrstka Vladislav +420 220 44 3252
Hubatová-Vacková Anna, Ing. (DSP)
Chaloupka Tomáš, Mgr. (B)34 +420 220 44 3107
Charvát Jiří, Ing. (DSP)
Chatziadi Argyro, M.Sc.
Chatziadi Argyro (DSP)
Chvíla Stanislav, Ing. (DSP)
Ira Jiří, Ing.
Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. (A)285A +420 220 44 2060
Janská Petra, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3291
Jantač Simon, Ing. (DSP) (B)S63, (B)Z B2-242 +420 220 44 3237, +420 220 44 2028
Javorská Michaela (B)143B +420 220 44 3164
Jelínek Petr, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
Ježková Martina, Ing. (DSP) (B)30B +420 220 44 3292
Jirát Jan, Ing. (DSP)
Kareš Ondřej, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Kasparová Anna, Ing. (DSP)
Kašpar Ondřej, Ing., Ph.D. (B)35, (B)T04 +420 220 44 3108, +420 220 44 4013 office
laboratory
Klimošek Jakub, Ing. (DSP)
Klimša Vojtěch, Ing. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Knejzlík Zdeněk, Ing., Ph.D.
Kočí Petr, doc. Ing., Ph.D. (B)Z B1-340 +420 220 44 2027 Access from the main entrance of the building B (Technická 3) to the 3rd floor, then to the right through the department of foreign languages, and at the closest staircase one floor down. Hint: follow signs to the classroom B22. Entrance to the office is through the door ZB1-325b. Alternatively you can use the entrance of "Kloknerův ústav" (Šolínova 7), staircase to the 2nd floor and then to the left until the end of the corridor.
Kohout Martin, Ing., Ph.D. (B)148A +420 220 44 3168
Kolář Jiří, Ing. (DSP) (B)X15 +420 220 44 3170
Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. (B)145 +420 220 44 3296
Koutentaki Georgia (DSP)
Kovář Petr, Ing. (DSP) (B)S50, (B)37 +420 220 44 3220, +420773920516
Koyuncu Aliye Hazal, Ing. (DSP)
Kracík Tomáš, Ing. (DSP) (B)T03 +420 220 44 3297
Krajáková Lenka, Ing. (DSP) (B)146 +420 220 44 3173
Král Vlastimil, RNDr., Ph.D. +420220183389 building of IOCB, lab A 01.55
Kralik Dominik, Ing. (DSP) (B)37 +420 220 44 3239
Kroupová Jiřina, Ing. (DSP)
Krov Martin, Bc.
Kršková Iveta, Ing. (DSP)
Kučerová Jarmila, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3107
Kukrálová Martina, Ing. (DSP) (B)146 +420 220 44 5116
Lesáková Veronika, Ing. (DSP)
Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Linek Václav, doc. Ing., CSc.
Lizoňová Denisa, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046
Marek Miloš, prof. Ing., DrSc. (B)33D +420 220 44 3199
Mařík Karel, Ing. (DSP) (B)144 +420 220 44 3122
Maslen Charlie Arthur Garford, M.Sc.
Maslen Charlie (DSP) (B)S52
Mašková Lucie, Ing. (DSP)
Mazúr Petr, Ing., Ph.D. (B)S51 +420 220 44 3244
Moucha Tomáš, prof. Dr. Ing. (B)T02A +420 220 44 3299
Mrlík Jindřich, Ing. (DSP)
Mutylo Elizaveta, Ing. (DSP)
Muzika František, Ing., Ph.D. (B)33A +420 220 44 3033
Mužík Jakub, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Navrátil Ondřej, Ing. (DSP)
Němec Jan, Ing. Bc. (DSP) (B)31 +420 220 44 3293
Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)148 +420 220 44 3106
Novák Matěj, Ing. (DSP) (B)Z B3-306, (B)308 +420 220 44 4462, +420 220 44 3048
Orhan Damla (DSP)
Pavelka Michal, Mgr., Ph.D.
Pečinka Rudolf, Ing. (DSP) (B)32, (B)31A +420 220 44 3105, +420 220 44 5118
Pelc Václav, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3107
Petříček Radim, Ing., Ph.D. (DSP) (B)T03 +420 220 44 3297
Plachá Marie, Ing. (DSP) (B)Z B1-340 +420 220 44 2027 Entrance through the gate Zikova 2 to the 2nd floor, or from the gate Technická 3 to the 3rd floor then through the department of foreign languages and then one floor down. Entrance to the room is through the door ZB1-325b.
Pleskač Ondřej, Ing. (DSP)
Pocedič Jaromír, Ing., Ph.D. (B)Z B2-244 +420 220 44 2030, +420736767641
Polezhaev Petr, Ing. (DSP) (B)37 +420 220 44 3239
Přibyl Michal, prof. Ing., Ph.D. (B)02 +420 220 44 4445, +420604628712 Office nová
Ramesh Sreela, M.Sc. (DSP)
Regner Dominik, Ing. (DSP)
Rejl František, doc. Ing., Ph.D. (B)T02A +420 220 44 3299
Richtr Přemysl, Ing. (DSP)
Romanov Alexandr, Ing.
Romanov Alexandr, Ing. (DSP)
Ruphuy Chan Gabriela, M.Sc.Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Rychecký Ondřej, Ing. (DSP) (B)Z B1-306 +420 220 44 4462
Řehoř Ivan, RNDr., Ph.D. (B)S52, (B)S62 +420 220 44 4453, +420 220 44 4460
Saloň Ivan, Mgr., Ph.D.
Schneider Patrik, Ing. (DSP) (B)146 +420 220 44 5116
Schreiber Igor, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167
Sklenářová Jana, Ing. (DSP) (B)Z B2-242, (B)S63 +420 220 44 2028, +420 220 44 3237
Skořepová Eliška, Ing., Ph.D. (B)33D, (A)P16 +420 220 44 3251, +420 220 44 4200
Slezáková Silvia, Mgr. (DSP)
Slouka Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239
Sonntag Erik, Ing. (DSP)
Strnad Jakub, Ing. (DSP)
Svoboda Miloš, Ing., Ph.D. (B)37
Šalamúnová Petra, Mgr. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Šálek Vojtěch, Ing. (DSP) (B)S68 +420 220 44 3233
Šnita Dalimil, prof. Ing., CSc. (B)34A +420 220 44 3138, +420731050769
Šoóš Miroslav, prof. Ing., Ph.D. (B)33D +420 220 44 3251
Šourek Martin, Ing. (DSP) (B)Z B1-340 +420 220 44 2027
Šrom Ondřej, Ing. (DSP)
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)S64, (B)143C +420 220 44 3236, +420 220 44 3165 http://www.chobotix.cz/person/frantisek-stepanek/
Šugar Jan, Bc.
Švára Dominik, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Tichý David, Ing. (DSP)
Tleuova Aiym, Ph.D. (B)Z B3-306 +420 220 44 4462
Tokárová Viola, Ing., Ph.D. (B)35, (B)T04 +420 220 44 3108, +420 220 44 4013 office
laboratory
Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
Tomas Jan, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Trunov Dan, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Vakkipurath Kodakkadan Yadu Nath, M.Sc. (DSP) (A)52
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. (B)T02A +420 220 44 3299
Vaněčková Anna, Mgr. (B)143D +420 220 44 3166
Vasilopoulos Ioannis, MSc. (DSP)
Villela Zumaya Alma Lucía, MSc. (DSP)
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239
Vrána Jiří, Ing. (A)01 +420 220 44 2030
Waněk Adam, Bc.
Wilson Jose Francisco (DSP)
Zadražil Aleš, Ing., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Zedníková Mária, Ing., Ph.D. (B)T02B +420 220 44 3298
Zicháček Adam, Ing. (DSP)
Zítková Anna, Ing. (B)34 +420 220 44 3107
Zubov Alexandr, Ing., Ph.D. (B)Z B1-331a +420 220 44 2028
Zůza David, Ing. (DSP)
Žák Adrián, Ing. (DSP) (B)T03 +420 220 44 3297Created by Computer Centre.