CS EN

217 Department of Water Technology and Environmental Engineering

Role Name Room Extension Note
Head Bartáček Jan, prof. Ing., Ph.D. (B)22H +420 220 44 4374
Department administrator Bindzar Jan, Ing., Ph.D. (B)22E +420 220 44 5125
RIT Bindzar Jan, Ing., Ph.D. (B)22E +420 220 44 5125
Economist Sýkora Vladimír, doc. Ing., CSc. (B)S104 +420 220 44 3229
RIT Sýkora Vladimír, doc. Ing., CSc. (B)S104 +420 220 44 3229
Economist Vymětalová Andrea (B)116 +420 220 44 3154
Secretary Vymětalová Andrea (B)116 +420 220 44 3154
Fire prevention Smrčková Štěpánka, RNDr., Ph.D. (B)S105 +420 220 44 5215
HSE officer Pokorná Dana, Ing., CSc. (B)136, (B)22I +420 220 44 3151, +420 220 44 3152

Employees

Name Room Extension Note
Andreides Dominik, Ing. (DSP) (B)115 +420 220 44 5225
Andreides Markéta, Ing. (DSP) (B)115 +420 220 44 5225
Bakešová Helena, Ing. (DSP)
Bartáček Jan, prof. Ing., Ph.D. (B)22H +420 220 44 4374
Bartáčková Jana, Ing., Ph.D. +420 220 44 4374
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. (B)22E +420 220 44 5125
Budatala John Moses, MSc. (DSP)
Dolejš Petr, Ing., Ph.D.
Gajdoš Stanislav, Ing. Bc. (DSP) (B)22A +420 220 44 5123
Honová Alena (B)110 +420 220 44 3148
Janák David, Ing. (DSP)
Jeníček Pavel, prof. Ing., CSc. (B)117 +420 220 44 3155
Karmann Christina, MSc. (DSP)
Kok Dana, Ing., Ph.D. (B)22C, (B)22A +420 220 44 5123, +420 220 44 5121
Kouba Vojtěch, Ing., Ph.D. (B)115 +420 220 44 3143, +420725500486
Kuběna Jan (B)22E +420 220 44 5128
Kujalová Hana, Ing., Ph.D. (B)S104 +420 220 44 3717
Kvaček Robert, Ing. (DSP)
Lopez Marin Marco Antonio, Ing.
Mágrová Anna, MSc. (DSP)
Maršálek Blahoslav, Ing. (DSP)
Matýsek Dominik, Ing. (DSP)
Ofori Solomon, M.Sc.
Ofori Solomon, MSc. (DSP) (B)112 +420 220 44 5127
Ojobe Bukola Lois, MSc. (DSP)
Pacholská Tamara, Ing. (DSP)
Pečenka Martin, Ing., Ph.D. (B)U02 +420 220 44 3174
Pícha Aleš, Ing., Ph.D. (B)118 +420 220 44 3157
Pliska Daniel, Ing. (DSP)
Plutová Beáta, Ing. (DSP)
Pokorná Dana, Ing., CSc. (B)136, (B)22I +420 220 44 3151, +420 220 44 3152
Pokorná Lucie, Ing., Ph.D. (B)S104 +420 220 44 3717, +420723582315 working mainly from home
Puškáčová Adéla, Ing. (DSP) (B)112 +420 220 44 5127
Růžičková Iveta, Ing., Ph.D. (B)108 +420 220 44 3150
Říhová Ambrožová Jana, doc. RNDr., Ph.D. (B)22A, (B)22C +420 220 44 5121, +420 220 44 5123
Smrčková Štěpánka, RNDr., Ph.D. (B)S105 +420 220 44 5215
Stará Helena (B)118 +420 220 44 3157
Sýkora Vladimír, doc. Ing., CSc. (B)S104 +420 220 44 3229
Škodáková Klára, Ing. (DSP) (B)22B +420 220 44 5121
Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. (B)22G +420 220 44 3832, +420728534159
Varga Zdeněk, Ing. (B)115, (B)104, (B)115 +420 220 44 5220, +420 220 44 3143, +420 220 44 5225 Office
Office
Vymětalová Andrea (B)116 +420 220 44 3154
Wanner Jiří, prof. Ing., DrSc. (B)111 +420 220 44 3149
Zábranská Jana, prof. Ing., CSc. (B)22I +420 220 44 3153
 
Strnadová Nina, doc. Ing., CSc. (B)110 +420 220 44 3148Created by Computer Centre.