CS EN

322 Department of Dairy, Fat and Cosmetics

Role Name Room Extension Note
Head Štětina Jiří, doc. Ing., CSc. (B)60, (B)S60A +420 220 44 3268, +420 220 44 4405
RIT Štětina Jiří, doc. Ing., CSc. (B)60, (B)S60A +420 220 44 3268, +420 220 44 4405
Department administrator Fialová Aleška, Ing. (B)60 +420 220 44 3267
Economist Fialová Aleška, Ing. (B)60 +420 220 44 3267
HSE officer Pešek Erik, Ing. (B)59 +420 220 44 3266
Fire prevention Pešek Erik, Ing. (B)59 +420 220 44 3266
RIT Beneš Radek, Ing. (DSP) (B)54, (B)59 +420 220 44 3274, +420 220 44 3266

Employees

Name Room Extension Note
Beneš Radek, Ing. (DSP) (B)54, (B)59 +420 220 44 3274, +420 220 44 3266
Berčíková Markéta, Ing., Ph.D. (B)58c +420 220 44 3822
Brát Jiří, doc. Ing., CSc. (B)65 +420 220 44 3831
Brychová Veronika, Ing., Ph.D. (B)57, (B)59 +420 220 44 3265
Čurda Ladislav, doc. Ing., CSc. (B)65 +420 220 44 3831
Fialová Aleška, Ing. (B)60 +420 220 44 3267
Filip Vladimír, prof. Ing., CSc. (B)65 +420 220 44 3831
Harkavchenko Dmytro, Ing. (B)54 +420 220 44 3274
Harkavchenko Dmytro, Ing. (DSP) (B)54 +420 220 44 3274
Honzíková Tereza, Ing. (DSP) (B)54, (B)57 +420 220 44 3274, +420 220 44 3265
Horáčková Šárka, doc., CSc. (B)55 +420 220 44 3275
Hrádková Iveta, doc. Ing., Ph.D. (B)58c +420 220 44 3822
Kalenchak Katsiaryna, Ing., Ph.D. (B)57 +420 220 44 3265
Korbová Ivana, Ing. (B)60 +420 220 44 3267
Kyselka Jan, doc. Ing., Ph.D. (B)59 +420 220 44 3266
Macůrková Anna, Ing., Ph.D. (B)55 +420 220 44 3275
Olšanská Eliška (B)58a +420 220 44 3262
Pešek Erik, Ing. (B)59 +420 220 44 3266
Plocková Milada, doc. Ing., CSc. (B)55 +420 220 44 3275
Sasínová Kateřina, Ing. (DSP) (B)57 +420 220 44 3265
Šebestová Zuzana (B)62 +420 220 44 3271
Šmidrkal Jan, prof. Ing., CSc. (B)58c, (B)59 +420 220 44 3822, +420 220 44 3266
Štětina Jiří, doc. Ing., CSc. (B)60, (B)S60A +420 220 44 3268, +420 220 44 4405
Veselá Kristina, Ing., Ph.D.
Vrchotová Blanka, Ing., Ph.D. (B)58 +420 220 44 3261Created by Computer Centre.