CS EN

101 Department of Inorganic Chemistry

Role Name Room Extension Note
Head Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. (A)210B +420 220 44 4122
Department administrator Nekvindová Pavla, doc. Ing., Ph.D. (A)F05, (A)F05 +420 220 44 4003, +420 220 44 5046
Economist Huber Štěpán, Ing., Ph.D. (A)206 +420 220 44 4001
HSE officer Bartůněk Vilém, Ing., Ph.D. (A)210C +420 220 44 2009, +420 220 44 3765
Fire prevention Bartůněk Vilém, Ing., Ph.D. (A)210C +420 220 44 2009, +420 220 44 3765
Secretary Rolenčíková Věra (A)210A +420 220 44 4129
RIT Müller Ondřej, Ing. (A)207B +420 220 44 4051

Employees

Name Room Extension Note
Akir Sana, Ph.D.
Antonatos Nicolas, Ph.D.
Antončík Filip, Ing. (DSP) (B)Z B1-347 +420 220 44 2002
Azadmanjiri Jalal, Ph.D. (B)232
Baborák Jan, Ing. (DSP) (A)F05 +420702014410
Bartůněk Vilém, Ing., Ph.D. (A)210C +420 220 44 2009, +420 220 44 3765
Bodor Josef, RNDr., CSc.
Bouša Daniel, Ing., Ph.D. (A)106 +420 220 44 4416, +420725582284
Brož Jakub (A)210 +420 220 44 3765
Cajzl Jakub, Ing., Ph.D. (A)F05 +420 220 44 4003
Coelho Gusmao Rui Jorge, Ph.D. (A)01, (C)309 +420 220 44 2061, +420 220 44 3044 ZB2-363B
Děkanovský Lukáš, Ing. (DSP) (B)Z B1-204, (A)01, (A)01 +420 220 44 2005, +420 220 44 4474, +420 220 44 4473
Doležal Václav, Ing. (DSP) (A)210C +420 220 44 3765
Fathi Jafar (DSP)
Ghodrati Hanieh, M.Sc. +420770624023
Hartman Tomáš, Ing., Ph.D. (A)01 +420 220 44 4002
Havlíček Jan, Ing. (DSP) (A)210C +420 220 44 3765
Hlásek Tomáš, Ing., Ph.D. (A)210B +420 220 44 4122
Holub Jan, Ing., Ph.D. (A)203, (A)213 +420 220 44 3707
Hoskovcová Irena, Ing., CSc. (A)285A +420 220 44 4186
Hou Guorong, M.Sc. (A)01
Hou Guorong, M.Sc. (DSP)
Huber Štěpán, Ing., Ph.D. (A)206 +420 220 44 4001, +420728817525
Hussain Muhammad, M.Sc. (DSP)
Jakeš Vít, Ing., Ph.D. (A)207B, (A)210C +420 220 44 4051, +420 220 44 3765 office
lab
Jančík Procházková Anna, Ing., Ph.D.
Jankovský Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (B)Z B1-347 +420 220 44 2002, +420604716447
Jiříčková Adéla, Ing. (DSP) (B)Z B1-347 +420 220 44 2002
Karuthedath Parameswaran Abhilash, Ph.D.
Khezri Bahareh, Ph.D. (A)01, (A)01, (B)Z B2-205 +420 220 44 4473, +420 220 44 4474, +420 220 44 2008
Kim Jeonghyo, Ph.D.
Knížek Karel, RNDr., Dr.
Konečný Jan, Ing. (DSP)
Kotoučová Hana, Ing., Ph.D. (A)285A, (A)213 +420 220 44 4186, +420 220 44 3787
Králová Alena (A)213 +420 220 44 3787
Křehlíková Kateřina, Ing. (DSP) (A)210C +420 220 44 3765
Kulagová Alice, Ing. (DSP)
Lauermannová Anna-Marie, Ing. (DSP) (B)Z B1-347 +420 220 44 2002
Levchenko Fedor, Ing. (DSP)
Li Min, M.Sc.
Li Min (DSP)
Liao Liping, M.Sc. (A)106A +420 220 44 4416, +420777297274
Liao Liping, M.Sc. (DSP)
Lojka Michal, Ing., Ph.D. (B)Z B1-347 +420 220 44 2002
Lontio Fomekong Roussin, Ph.D.
Luxa Jan, Ing., Ph.D. (A)106 +420 220 44 4049
Málek Roman (A)01, (B)Z B2-363a +420 220 44 2062, +420771133002
Marvan Petr, Ing. (A)106 +420 220 44 4416, +420776322964
Mastný Libor, Ing., CSc. (A)H05 +420 220 44 4273
Matos Oliveira Filipa Manuela, Ph.D.
Matsoso Boitumelo Joyce, Ph.D.
Mayorga Burrezo Paula, Ph.D.
Mayorga Martinez Carmen Clotilde, Ph.D. (Tech)507 +420 220 44 6105
Mazánek Vlastimil, Ing., Ph.D. (A)106A +420 220 44 4049
Meganathan Kalaiarasan, M.Eng. (B)363 +420 220 44 2061, +420721778614 From the 2nd Floor connecting glass bridge, Take slight left and the first room (Opposite to Washroom)
Meganathan Kalaiarasan (DSP) (B)363 +420 220 44 2061, +420721778614 From the 2nd Floor connecting glass bridge, Take slight left and the first room (Opposite to Washroom)
Mosina Kseniia, M.Sc.
Mosina Kseniia, Mgr. (DSP)
Mourdikoudis Stefanos, Ph.D.
Müller Ondřej, Ing. (A)207B +420 220 44 4051
Murašková Viera, RNDr., Ph.D. (B)S45 +420 220 44 4047
Nádherný Ladislav, Ing., Ph.D. (A)286, (A)210C +420 220 44 4119, +420 220 44 3765
Nekvindová Pavla, doc. Ing., Ph.D. (A)F05, (A)F05 +420 220 44 4003, +420 220 44 5046
Novotný Filip, Ing., Ph.D. (A)05, (A)05 +420 220 44 2005, +420 220 44 4473, +420 220 44 4474 ZB2-204
Laboratory
Laboratory
Pal Bhupender, Ph.D.
Palacios Corella Mario, Ph.D.
Papavasileiou Anastasios
Papavasileiou Anastasios, M.Sc.B.Sc. (DSP)
Paštika Jan, Ing. (DSP) (B)Z B1-232 +420 220 44 2063
Pižl Martin, Ing., Ph.D. (A)213 +420 220 44 3787
Plutnar Jan, RNDr., Ph.D. (A)106
Plutnarová Iva, RNDr., Ph.D. (A)206 +420 220 44 4001
Pokorný Petr, doc. Mgr., Ph.D.
Pumera Martin, prof. RNDr., Ph.D. (B)250 +420 220 44 2052, +420775449882
Regner Jakub, MSc., M.Sc. (DSP) (B)Z B1-232 +420739427478
Rolenčíková Věra (A)210A +420 220 44 4129
Roy Pradip Kumar, Ph.D.
Rubešová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. (A)207B, (A)210C +420 220 44 4051, +420 220 44 3765
Sarkar Kalyan Jyoti, Ph.D.
Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. (A)210B +420 220 44 4122, +420776622064
Serra Marco, Ph.D. (B)Z B1-232
Skrbek Kryštof, Ing. (DSP) (B)Z B1-351 +420 220 44 2009
Slavětínská Renáta (A)H06 +420 220 44 3760
Sofer Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. (A)106 +420 220 44 4049, +420777646586
Soferová Lýdie (A)G01 +420 220 44 4082
Söll Aljoscha, M.Sc.
Söll Aljoscha, Mgr. (DSP)
Song Sujin, Ph.D.
Spejchalová Lucie, Ing. (DSP)
Szőkölová Kateřina, Ing., Ph.D. (A)206 +420 220 44 4001 born Klímová
Šturala Jiří, Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 +420 220 44 4002, +420736132302
Švecová Blanka, Ing., Ph.D. (A)F05
Thoř Tomáš, Ing. (A)210C +420 220 44 3765, +420736700107
Turková Lenka (A)F05 +420 220 44 4003
Udnoor Abhishek, M.Sc. B.Sc. (DSP)
Vaghasiya Jayraj Vinubhai, Ph.D. (A)01 +420 220 44 6105, +420774115627
Valdman Lukas, MSc. (DSP) +420777749440
Vařák Petr, Ing. (DSP) (A)F05, (A)01 +420 220 44 4003
Vellieux Frédéric Marie Daniel Andre Philippe, Ph.D.
Vyskočil Jan, Ing., Ph.D. (Tech)507 +420 220 44 6105
Wei Shuangying, Ph.D.
Wu Bing, MSc., M.Sc. (DSP)
Yusifova Khurshid, Ing.
Yusifova Khurshid, Ing. (DSP) (Tech)507 +420 220 44 6105
Zavřel Jan, RNDr.
 
Student laboratory D1 (A)35 +420 220 44 5003
Student laboratory D2 (A)39 +420 220 44 5007
Student laboratory E (A)H03 +420 220 44 5011
Student laboratory - hand over (A)33 +420 220 44 4066Created by Computer Centre.