CS EN

409 Department of Chemical Engineering

Role Name Room Extension Note
Head Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)143C +420 220 44 3165
Department administrator Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Economist Javorská Michaela (B)143B +420 220 44 3164
Economist Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
HSE officer Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
Secretary Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
RIT Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)142 +420 220 44 3106

Employees

Name Room Extension Note
Adrián Edyta Paula, Ing., Ph.D.
Balaga Venkata Krishna Rao, M.Sc. (DSP)
Balouch Martin, Ing., Ph.D. (B)307 +420 220 44 3048
Basařová Pavlína, doc. Dr. Ing. (B)S68A +420 220 44 3235
Bouřa Patrik, Ing. (DSP) (B)03, (B)146 +420 220 44 3107, +420 220 44 5116 Honeypot
Bouz Adam, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Brejchová Adéla, Ing. (DSP) (B)10 +420 220 44 3304
Bureš Martin, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Císařová Terezie, Ing.
Čejková Jitka, doc. Ing., Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Čížek Jan, Ing. (DSP)
Čmelíková Tereza, Ing. (B)02 +420 220 44 3299
Dukaj Suada, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046
Eckertová Eva (B)X15 +420 220 44 3306, +420733309372
Fatka Petr, Ing. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Filous Tomáš +420 220 44 4000
Gebouský Ondřej, Ing. (DSP)
George Ashley Hannah, Ing. (B)09
George Ashley Hannah, Ing. (DSP) (B)09 +420 220 44 3309
Gráf David, Ing. (DSP) (B)148A, (B)S51 +420 220 44 3361, +420 220 44 3244
Grof Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (B)142A +420 220 44 3168
Haidl Jan, Ing., Ph.D. (B)144, (B)T02 +420 220 44 3122, +420739665286
Hanuš Jaroslav, Mgr., Ph.D. +420 220 44 4460, +420776074074
Hasal Pavel, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167, +420737678467
Havlůjová Tereza, Mgr. (DSP) (B)07 +420 220 44 3307
Hládek Filip, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Hlavačková Zuzana, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Chaloupka Tomáš, Mgr., Ph.D. (B)34 +420 220 44 3107
Chatziadi Argyro, M.Sc., Ph.D. (B)33d
Chvíla Stanislav, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Idžakovičová Kristýna, Ing. (DSP)
Ishak Nijad, M.Sc. (B)30 +420 220 44 3292
Ishak Nijad (DSP)
Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. +420 220 44 2060
Javorská Michaela (B)143B +420 220 44 3164
Jelínek Petr, Ing. (DSP) (B)07, (B)30 +420 220 44 3307
Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
Jindrová Klára, Ing., Ph.D. (B)146 +420 220 44 3173
Kašpar Ondřej, Ing., Ph.D. (B)35, (B)T04 +420 220 44 3108, +420 220 44 4013 office
laboratory
Keller Filip, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Kersebaum Jule, M.Sc. (B)07 +420 220 44 3307
Kersebaum Jule (DSP)
Klimošek Jakub, Ing. (DSP) (B)147 +420 220 44 3173
Klimša Vojtěch, Ing. (B)S62 +420 220 44 4460
Knopp Richard, Ing. (DSP) (B)31 +420 220 44 3105
Kočí Petr, prof. Ing., Ph.D. (B)02a +420 220 44 2027 Ground floor, to the right from the main entrance of the building B.
Kohout Martin, Ing., Ph.D. (B)142A +420 220 44 3168
Koryťáková Adéla, Ing. (DSP) (B)07 +420 220 44 3307
Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. +420 220 44 3296
Kotek Jan, Ing. (DSP)
Kotouč Šourek Martin, Ing. (DSP) +420 220 44 2027
Koutentaki Georgia, MEng. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Krajáková Lenka, Ing. +420 220 44 3173
Kralik Dominik, Ing. (B)34a +420 220 44 3101
Králová Eva, Ing. (DSP) (B)10 +420 220 44 3304, +420608222046
Kropáček Jindřich, Ing. (DSP) (B)33a +420 220 44 3033
Krov Martin, Ing. (DSP) (B)10a +420 220 44 3303
Krýsa Pavel, Ing. (DSP) (B)09, (B)30a +420 220 44 3309, +420 220 44 3292, +420 220 44 2022
Kutorglo Edith Mawunya, Ing., Ph.D.
Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Lizoňová Denisa, Ing., Ph.D. (B)10e +420 220 44 3305
Mamedova Alina, Bc.
Marek Miloš, prof. Ing., DrSc. (B)33d +420 220 44 3199
Marek Matyáš, Ing. (DSP)
Martynek Dominik, Ing. (DSP) (B)09 +420 220 44 2022, +420 220 44 3309
Mašková Lucie, Ing., Ph.D. (B)04, (B)30b +420 220 44 4451, +420 220 44 3291
Mazúr Petr, Ing., Ph.D. (B)S51 +420 220 44 3360, +420 220 44 3244 office
Laboratory of Energy Storage
Mekkat Roopesh, M.Sc. (B)09 +420 220 44 3309
Mekkat Roopesh, MSc. (DSP) (A)09 +420 220 44 3309
Moucha Tomáš, prof. Dr. Ing. (B)T02a +420 220 44 3299
Mrlík Jindřich, Ing. (B)S51 +420 220 44 3244, +420 220 44 2030
Mutylo Elizaveta, Ing. (DSP) (B)10, (B)S52 +420 220 44 3304
Nagy Oliver, Ing.
Navrátil Ondřej, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046
Němec Jan, Ing. Bc. (B)02 +420 220 44 2026
Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)142 +420 220 44 3106
Nyklíčková Kateřina, Ing. (DSP)
Obodo John (DSP)
Pagáč Jan, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3101
Palkovič Aleš, Ing. (DSP) (B)68
Pelcová Jarmila, Ing. (B)03 +420 220 44 3107
Perner Jiří, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Pritts Doreen, Ing. (DSP) (B)10 +420 220 44 3304
Přibyl Michal, prof. Ing., Ph.D. (B)B2405 +420 220 44 4445, +420604628712 Office nová
Ramesh Sreela, M.Sc.
Rejl František, doc. Ing., Ph.D. (B)T02a +420 220 44 3299
Richtr Přemysl, Ing. (DSP) (B)S51, (B)148A +420 220 44 3244, +420 220 44 3361
Roudný Martin, Ing.
Ruphuy Chan Gabriela, M.Sc., Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Rychecký Ondřej, Ing., Ph.D. +420 220 44 4462
Řehoř Ivan, RNDr., Ph.D. (B)33a +420 220 44 3033
Saloň Ivan, Ing. Mgr., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Sauer Lukáš, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3101
Semlerová Tereza, Ing. (DSP)
Schimon Dominik, Ing. (DSP)
Schreiber Igor, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167
Sklenář Adam, Ing. (DSP)
Sklenářová Jana, Ing. (B)S63 +420 220 44 3361, +420 220 44 3237
Slouka Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239
Sonntag Erik, Ing. (DSP) (B)10 +420 220 44 3303
Spurný Martin, Ing.
Staś Jakub, Ing. (DSP) (B)03 +420 220 44 3107
Strnad Jakub, Ing. (DSP) (B)34, (B)S50 +420 220 44 3101, +420721843250
Studeník Ondřej, Ing. (DSP) (B)B1-340 +420 220 44 2027
Šálek Vojtěch, Ing., Ph.D. (B)S68 +420 220 44 3233, +420722279607 Laboratory of fire engineering
Šetka Milena, Ph.D.
Šmejkal Petr, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3101
Šnita Dalimil, prof. Ing., CSc. (B)34a +420 220 44 3138, +420731050769
Šoóš Miroslav, prof. Ing., Ph.D. (B)33d +420 220 44 3251
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)143C +420 220 44 3165
Tichý David, Ing. (DSP) (B)S50 +420739813899
Tintěra Milan +420 220 44 3252
Tokárová Viola, doc. Ing., Ph.D. (B)35, (B)T04 +420 220 44 3108, +420 220 44 4013 office
laboratory
Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
Trnka Jan, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Trunov Dan, Ing. (B)07 +420 220 44 3307
Tywoniak Adam, Bc., M.Sc. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. (B)T02b, (A)S76 +420 220 44 3298, +420 220 44 4000
Vatti Surya Kumar, Ph.D.
Večeřa Miroslav, Ing. (DSP) (B)307, (A)01 +420 220 44 3048
Velu Jeyalakshmi, Ph.D.
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239, +420775602732
Vonka Michal, Ing., Ph.D. (B)36 +420 220 44 3171, +420728883094
Waněk Adam, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Zadražil Aleš, Ing., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Zavřel Filip, Ing. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Zedníková Mária, Ing., Ph.D. (B)T02b +420 220 44 3298
Zelenka Pavel, Ing. (DSP) (B)04 +420 220 44 4451
Zheleznyak Tetyana, Ing. (DSP) (B)02a, (B)02a +420 220 44 2027
Zlatník Jakub, Ing. (DSP) (B)33a +420 220 44 3033
Zmeškalová Eliška, Ing., Ph.D. (B)33d, (A)P16 +420 220 44 3251, +420 220 44 4200
Zubov Alexandr, doc. Ing., Ph.D. (B)36 +420 220 44 3171
Zůza David, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Žák Adrián, Ing. (DSP) (B)T03 +420 220 44 3297Created by Computer Centre.