CS EN

409 Department of Chemical Engineering

Role Name Room Extension Note
Head Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)143C, (B)S64 +420 220 44 3165, +420 220 44 3236 http://www.chobotix.cz/person/frantisek-stepanek/
Department administrator Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Economist Javorská Michaela (B)143B +420 220 44 3164
Economist Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
Secretary Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
HSE officer Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
RIT Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)142 +420 220 44 3106

Employees

Name Room Extension Note
Adrián Edyta Paula, Ing., Ph.D. (B)36 +420 220 44 3171
Balouch Martin, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Basařová Pavlína, doc. Dr. Ing. (B)S68A +420 220 44 3235
Blažek Miroslav, Ing. (DSP) (B)31A +420 220 44 5118
Bouřa Patrik, Ing. (DSP) (B)146 +420 220 44 5116
Brejchová Adéla, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046
Bureš Martin, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3107
Crha Jakub, Ing. (DSP) (B)S68, (B)S66 +420775902981
Čejková Jitka, doc. Ing., Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Čížek Jan, Ing. (DSP)
Čmelíková Tereza, Ing. (B)T02 +420 220 44 3299
Dukaj Suada, Ing. (B)307 +420 220 44 3048
Eckertová Eva (B)X15 +420 220 44 3306, +420733309372
Filous Tomáš +420 220 44 4000
Gebouský Ondřej, Ing. (DSP)
George Ashley Hannah, Ing.
George Ashley Hannah, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Gráf David, Ing. (DSP)
Grof Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (B)142A +420 220 44 3168
Haidl Jan, Ing., Ph.D. (B)144, (B)T02 +420 220 44 3122, +420739665286
Halada Štěpán, Ing. (DSP) (B)37 +420 220 44 3239
Hanuš Jaroslav, Mgr., Ph.D. +420 220 44 4460, +420776074074
Hasal Pavel, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167, +420737678467
Havlůjová Tereza, Mgr. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Hládek Filip, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Hriňová Erika, Mgr. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Chaloupka Tomáš, Mgr. (B)34 +420 220 44 3107
Chatziadi Argyro, M.Sc.
Chvíla Stanislav, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Idžakovičová Kristýna, Ing. (DSP)
Ira Jiří, Ing.
Ishak Nijad, M.Sc. (B)30 +420 220 44 3292
Ishak Nijad (DSP)
Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. +420 220 44 2060
Janská Petra, Ing. (B)30 +420 220 44 3291
Javorská Michaela (B)143B +420 220 44 3164
Jelínek Petr, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
Jirát Jan, Ing. (DSP)
Kašpar Ondřej, Ing., Ph.D. (B)T04, (B)35 +420 220 44 4013, +420 220 44 3108 laboratory
office
Kincl Marek, Ing. (DSP) (B)37
Klimošek Jakub, Ing. (DSP) (B)146 +420 220 44 5116
Klimša Vojtěch, Ing. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Knopp Richard, Ing. (DSP)
Kočí Petr, prof. Ing., Ph.D. (B)Z B1-340 +420 220 44 2027 Access from the main entrance of the building B (Technická 3) to the 3rd floor, then to the right through the department of foreign languages, and at the closest staircase one floor down. Hint: follow signs to the classroom B22. Entrance to the office is through the door ZB1-325b. Alternatively you can use the entrance of "Kloknerův ústav" (Šolínova 7), staircase to the 2nd floor and then to the left until the end of the corridor.
Kohout Martin, Ing., Ph.D. (B)148A +420 220 44 3168
Koryťáková Adéla, Ing. (DSP)
Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. (B)145 +420 220 44 3296
Kotouč Šourek Martin, Ing. (DSP) (B)Z B1-340 +420 220 44 2027
Koutentaki Georgia, MEng. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Kovář Petr, Ing. (DSP) (B)S50, (B)37 +420 220 44 3220, +420 220 44 3239, +420773920516
Kracík Tomáš, Ing. (DSP) (B)T03 +420 220 44 3297
Krajáková Lenka, Ing. (B)146 +420 220 44 3173
Kralik Dominik, Ing. (DSP) (B)37 +420 220 44 3239
Králová Eva, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046, +420608222046
Kropáček Jindřich, Ing. (DSP) (B)33A +420 220 44 3033
Kroupová Jiřina, Ing. (B)S67 +420 220 44 3295
Krov Martin, Ing. (DSP) (B)Z B3-306 +420 220 44 4462
Krýsa Pavel, Ing. (DSP) (B)09, (B)30A, (B)Z B1-334 +420 220 44 3309, +420 220 44 3292, +420 220 44 2022
Kutorglo Edith Mawunya, Ing., Ph.D.
Lesáková Veronika, Ing. (DSP) (B)Z B2-247 +420 220 44 2032
Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Lizoňová Denisa, Ing., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Marek Miloš, prof. Ing., DrSc. (B)33D +420 220 44 3199
Martynek Dominik, Ing. (DSP) (B)30A, (B)Z B1-334 +420 220 44 3292, +420 220 44 2022
Mařík Karel, Ing. (DSP) (B)144 +420 220 44 3122
Maslen Charlie Arthur Garford, M.Sc.
Maslen Charlie (DSP) (B)S52
Mašková Lucie, Ing. (DSP) (B)30B +420 220 44 3291
Mazúr Petr, Ing., Ph.D. (B)S51 +420 220 44 3244
Mekkat Roopesh, M.Sc. (B)30 +420 220 44 3292
Mekkat Roopesh, MSc. (DSP)
Moucha Tomáš, prof. Dr. Ing. (B)T02A +420 220 44 3299
Mrlík Jindřich, Ing. (DSP) (B)S51 +420 220 44 3244, +420 220 44 2030
Mutylo Elizaveta, Ing. (DSP) (A)307 +420 220 44 3048
Mužík Jakub, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Navrátil Ondřej, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046
Němec Jan, Ing. Bc. (DSP) (B)31 +420 220 44 3293
Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)142 +420 220 44 3106
Pagáč Jan, Ing. (DSP)
Palkovič Aleš, Ing. (DSP) (B)68
Pečinka Rudolf, Ing. (DSP) (B)32, (B)31A +420 220 44 3105, +420 220 44 5118
Pelcová Jarmila, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3107
Perner Jiří, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3107
Petřík Jakub, Ing.
Plachá Marie, Ing. (DSP) (B)Z B1-340 +420 220 44 2027 Entrance through the gate Zikova 2 to the 2nd floor, or from the gate Technická 3 to the 3rd floor then through the department of foreign languages and then one floor down. Entrance to the room is through the door ZB1-325b.
Prittsová Doreen, Ing. (DSP)
Procházka Jan, Ing. Bc.
Přibyl Michal, prof. Ing., Ph.D. (B)02 +420 220 44 4445, +420604628712 Office nová
Ramesh Sreela, M.Sc. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Rejl František, doc. Ing., Ph.D. (B)T02A +420 220 44 3299
Richtr Přemysl, Ing. (DSP) (B)S51 +420 220 44 3244
Ruphuy Chan Gabriela, M.Sc., Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Rychecký Ondřej, Ing. (B)Z B1-306 +420 220 44 4462
Řehoř Ivan, RNDr., Ph.D. (B)33A +420 220 44 3033
Saloň Ivan, Mgr., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Sauer Lukáš, Ing. (DSP)
Schreiber Igor, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167
Sklenářová Jana, Ing. (DSP) (B)S63, (B)Z B1-331a +420 220 44 3237, +420 220 44 2028
Skořepová Eliška, Ing., Ph.D. (B)33D, (A)P16 +420 220 44 3251, +420 220 44 4200
Slouka Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239
Sonntag Erik, Ing. (DSP) (B)Z B3-307, (B)308 +420 220 44 4462, +420 220 44 3046
Staś Jakub, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3107
Strnad Jakub, Ing. (DSP) (B)37, (B)S50 +420721843250
Studeník Ondřej, Ing. (DSP)
Svoboda Miloš, Ing., Ph.D. (B)37
Šálek Vojtěch, Ing. (DSP) (B)S68 +420 220 44 3233
Šetka Milena, Ph.D.
Šnita Dalimil, prof. Ing., CSc. (B)34A +420 220 44 3138, +420731050769
Šoóš Miroslav, prof. Ing., Ph.D. (B)33D +420 220 44 3251
Šrom Ondřej, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)143C, (B)S64 +420 220 44 3165, +420 220 44 3236 http://www.chobotix.cz/person/frantisek-stepanek/
Švára Dominik, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Tichý David, Ing. (DSP) (B)S50 +420739813899
Tintěra Milan +420 220 44 3252
Tokárová Viola, Ing., Ph.D. (B)35, (B)T04 +420 220 44 3108, +420 220 44 4013 office
laboratory
Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
Trunov Dan, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. (B)T02B, (A)S76 +420 220 44 3298, +420 220 44 4000
Velu Jeyalakshmi, Ph.D.
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239
Waněk Adam, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Zadražil Aleš, Ing., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Zavřel Filip, Ing. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Zedníková Mária, Ing., Ph.D. (B)T02B +420 220 44 3298
Zelenka Pavel, Ing. (DSP) (B)Z B2-248 +420 220 44 2033
Zlatník Jakub, Ing. (DSP)
Zubov Alexandr, Ing., Ph.D. (B)36 +420 220 44 3171
Zůza David, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Žák Adrián, Ing. (DSP) (B)T03 +420 220 44 3297
Žemlová Kristýna, Ing. (DSP) (B)09 +420 220 44 3309Created by Computer Centre.