CS EN

409 Department of Chemical Engineering

Role Name Room Extension Note
Head Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)143C, (B)S64 +420 220 44 3165, +420 220 44 3236 http://www.chobotix.cz/person/frantisek-stepanek/
Department administrator Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Economist Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
Secretary Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
HSE officer Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
Secretary Vaněčková Anna, Mgr. (B)143D +420 220 44 3166
RIT Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)148 +420 220 44 3106

Employees

Name Room Extension Note
Adrián Edyta Paula, Ing., Ph.D.
Balouch Martin, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Basařová Pavlína, doc. Dr. Ing. (B)S68A +420 220 44 3235
Bharati Avanish, Ph.D.
Blažek Miroslav, Ing. (DSP) (B)31A +420 220 44 5118
Boleslavská Tereza, Ing. (DSP) (B)Z B3-306 +420 220 44 4462
Bouřa Patrik, Ing. (DSP) (B)146 +420 220 44 5116
Brejchová Adéla, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046
Bureš Martin, Ing. (DSP) (B)37 +420 220 44 3107
Crha Jakub, Ing. (DSP) (B)S68, (B)S66 +420775902981
Čejková Jitka, doc. Ing., Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Čížek Jan, Ing. (DSP)
Čmelíková Tereza, Ing. (DSP) (B)T02 +420 220 44 3299
Del Olmo Diaz Diego, Mgr.
Del Olmo Diaz Diego (DSP)
Dukaj Suada, Ing. (B)307 +420 220 44 3048
Dupal Ondřej, Ing. (DSP) (B)S68 +420 220 44 3233, +420777570212
Eckertová Eva (B)148 +420 220 44 3306, +420733309372
Filous Tomáš +420 220 44 4000
George Ashley Hannah, Ing.
George Ashley Hannah, Ing. (DSP)
Grof Zdeněk, Ing., Ph.D. (B)148A +420 220 44 3168
Haidl Jan, Ing., Ph.D. (B)144, (B)T02 +420 220 44 3122, +420739665286
Halada Štěpán, Ing. (DSP) (B)37 +420 220 44 3239
Hanuš Jaroslav, Mgr., Ph.D. +420 220 44 4460, +420776074074
Hasal Pavel, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167, +420737678467
Havlůjová Tereza, Mgr. (DSP)
Hazarika Abhinav (DSP)
Hládek Filip, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Hriňová Erika, Mgr. (DSP)
Chaloupka Tomáš, Mgr. (B)34 +420 220 44 3107
Charvát Jiří, Ing. (DSP) (B)S51 +420 220 44 3244
Chatziadi Argyro, M.Sc.
Chvíla Stanislav, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Ira Jiří, Ing.
Ishak Nijad, M.Sc.
Ishak Nijad (DSP)
Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. (A)285A +420 220 44 2060
Janská Petra, Ing. (B)30 +420 220 44 3291
Jantač Simon, Ing. (B)S63, (B)Z B2-242 +420 220 44 3237, +420 220 44 2028
Javorská Michaela (B)143B +420 220 44 3164
Jelínek Petr, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Jelínková Renata (B)143B +420 220 44 3172
Ježková Martina, Ing. (DSP) (B)30A +420 220 44 3292
Jirát Jan, Ing. (DSP)
Kašpar Ondřej, Ing., Ph.D. (B)T04, (B)35 +420 220 44 4013, +420 220 44 3108 laboratory
office
Klimošek Jakub, Ing. (DSP) (B)146 +420 220 44 5116
Klimša Vojtěch, Ing. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Kočí Petr, prof. Ing., Ph.D. (B)Z B1-340 +420 220 44 2027 Access from the main entrance of the building B (Technická 3) to the 3rd floor, then to the right through the department of foreign languages, and at the closest staircase one floor down. Hint: follow signs to the classroom B22. Entrance to the office is through the door ZB1-325b. Alternatively you can use the entrance of "Kloknerův ústav" (Šolínova 7), staircase to the 2nd floor and then to the left until the end of the corridor.
Kohout Martin, Ing., Ph.D. (B)148A +420 220 44 3168
Kolář Jiří, Ing. (DSP) (B)X15 +420 220 44 3170
Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. (B)145 +420 220 44 3296
Kotouč Šourek Martin, Ing. (DSP) (B)Z B1-340 +420 220 44 2027
Koutentaki Georgia (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Kováčová Katarína, Ing. (DSP)
Kovář Petr, Ing. (DSP) (B)S50, (B)37 +420 220 44 3220, +420 220 44 3239, +420773920516
Kovářová Anna, Ing. (DSP)
Kracík Tomáš, Ing. (DSP) (B)T03 +420 220 44 3297
Krajáková Lenka, Ing. (DSP) (B)146 +420 220 44 3173
Kralik Dominik, Ing. (DSP) (B)37 +420 220 44 3239
Kropáček Jindřich, Ing. (DSP)
Kroupová Jiřina, Ing. (DSP) (B)S67 +420 220 44 3295
Krov Martin, Ing. (DSP)
Kršková Iveta, Ing. (DSP)
Krýsa Pavel, Ing. (DSP) (B)30A, (B)Z B1-334 +420 220 44 3292, +420 220 44 2022
Kutorglo Edith Mawunya, Ing., Ph.D.
Legawiec Krzysztof (DSP) (B)S66
Lesáková Veronika, Ing. (DSP) (B)Z B2-247 +420 220 44 2032
Lindner Jiří, Ing., Ph.D. (B)145 +420 220 44 3296
Linek Václav, doc. Ing., CSc. (B)T02B +420 220 44 3298
Lizoňová Denisa, Ing., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Ludvíková Tereza, Ing. (DSP)
Marek Miloš, prof. Ing., DrSc. (B)33D +420 220 44 3199
Martynek Dominik, Ing. (DSP) (B)Z B1-334, (B)30A +420 220 44 2022, +420 220 44 3292
Mařík Karel, Ing. (DSP) (B)144 +420 220 44 3122
Maslen Charlie Arthur Garford, M.Sc.
Maslen Charlie (DSP) (B)S52
Mašková Lucie, Ing. (DSP) (B)T04 +420 220 44 4013
Mazúr Petr, Ing., Ph.D. (B)S51 +420 220 44 3244
Mikešová Michaela, Ing. (DSP)
Moucha Tomáš, prof. Dr. Ing. (B)T02A +420 220 44 3299
Mrlík Jindřich, Ing. (DSP) (B)S51 +420 220 44 3244, +420 220 44 2030
Mutylo Elizaveta, Ing. (DSP) (A)307 +420 220 44 3048
Mužík Jakub, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Navrátil Ondřej, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046
Němec Jan, Ing. Bc. (DSP) (B)31 +420 220 44 3293
Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. (B)148 +420 220 44 3106
Novák Matěj, Ing. (B)308, (B)Z B3-306 +420 220 44 3048, +420 220 44 4462
Orhan Damla, M.Sc. (B)Z B2-246
Orhan Damla (DSP) (B)Z B2-246
Ostapenko Eva, Ing. (DSP) (B)308 +420 220 44 3046, +420608222046
Palkovič Aleš, Ing. (DSP) (B)68
Pečinka Rudolf, Ing. (DSP) (B)32, (B)31A +420 220 44 3105, +420 220 44 5118
Pelc Václav, Ing. (B)34 +420 220 44 3107
Pelcová Jarmila, Ing. (DSP) (B)34 +420 220 44 3107
Plachá Marie, Ing. (DSP) (B)Z B1-340 +420 220 44 2027 Entrance through the gate Zikova 2 to the 2nd floor, or from the gate Technická 3 to the 3rd floor then through the department of foreign languages and then one floor down. Entrance to the room is through the door ZB1-325b.
Pleskač Ondřej, Ing. (DSP)
Pocedič Jaromír, Ing., Ph.D. (B)Z B2-244 +420 220 44 2030, +420736767641
Polezhaev Petr, Ing. (DSP) (B)37 +420 220 44 3239
Přibyl Michal, prof. Ing., Ph.D. (B)02 +420 220 44 4445, +420604628712 Office nová
Ramesh Sreela, M.Sc. (DSP)
Regner Dominik, Ing. (DSP) (B)143 Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, Suchdol, tel. +420724051784
Rejl František, doc. Ing., Ph.D. (B)T02A +420 220 44 3299
Richtr Přemysl, Ing. (DSP) (B)S51 +420 220 44 3244
Ruphuy Chan Gabriela, M.Sc.Ph.D. (B)S62 +420 220 44 4460
Rychecký Ondřej, Ing. (B)Z B1-306 +420 220 44 4462
Řehoř Ivan, RNDr., Ph.D. (B)S52, (B)S62 +420 220 44 4453, +420 220 44 4460
Saloň Ivan, Mgr., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Schneider Patrik, Ing. (DSP) (B)146 +420 220 44 5116
Schreiber Igor, prof. Ing., CSc. (B)141A +420 220 44 3167
Sklenářová Jana, Ing. (DSP) (B)Z B1-331a, (B)S63 +420 220 44 2028, +420 220 44 3237
Skořepová Eliška, Ing., Ph.D. (B)33D, (A)P16 +420 220 44 3251, +420 220 44 4200
Slezáková Silvia, Mgr. (DSP)
Slouka Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239
Sonntag Erik, Ing. (DSP) (B)308, (B)Z B3-307 +420 220 44 3046, +420 220 44 4462
Strnad Jakub, Ing. (DSP) (B)37, (B)S50 +420721843250
Svoboda Miloš, Ing., Ph.D. (B)37
Šálek Vojtěch, Ing. (DSP) (B)S68 +420 220 44 3233
Šetka Milena, Ph.D.
Šnita Dalimil, prof. Ing., CSc. (B)34A +420 220 44 3138, +420731050769
Šoóš Miroslav, prof. Ing., Ph.D. (B)33D +420 220 44 3251
Šrom Ondřej, Ing. (DSP)
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. (B)143C, (B)S64 +420 220 44 3165, +420 220 44 3236 http://www.chobotix.cz/person/frantisek-stepanek/
Švára Dominik, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Tichý David, Ing. (DSP) (B)S50 +420739813899
Tokárová Viola, Ing., Ph.D. (B)35, (B)T04 +420 220 44 3108, +420 220 44 4013 office
laboratory
Tokárová Ljubov, Ing. (B)143D, (A)S09A +420 220 44 3169, +420 220 44 4447
Trunov Dan, Ing. (DSP) (B)30 +420 220 44 3292
Vakkipurath Kodakkadan Yadu Nath, M.Sc. (DSP) (A)52
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. (B)T02B, (A)S76 +420 220 44 3298, +420 220 44 4000
Vaněčková Anna, Mgr. (B)143D +420 220 44 3166
Vasilopoulos Ioannis, MSc. (DSP)
Villela Zumaya Alma Lucía, MSc. (DSP) (A)L05 +420 220 44 4099
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. (B)37 +420 220 44 3239
Vrána Jiří, Ing. (A)01 +420 220 44 2030
Waněk Adam, Ing. (DSP)
Zadražil Aleš, Ing., Ph.D. (B)308 +420 220 44 3046
Zavřel Filip, Ing. (DSP) (B)S62 +420 220 44 4460
Zedníková Mária, Ing., Ph.D. (B)T02B +420 220 44 3298
Zelenka Pavel, Ing. (DSP)
Zicháček Adam, Ing. (DSP)
Zubov Alexandr, Ing., Ph.D. (B)36 +420 220 44 3171
Zůza David, Ing. (DSP) (B)307 +420 220 44 3048
Žák Adrián, Ing. (DSP) (B)T03 +420 220 44 3297Created by Computer Centre.