CS EN

444 Department of Physics and Measurement

Role Name Room Extension Note
Head Hofmann Jaroslav, doc. Ing., CSc. (B)219 +420 220 44 3055
Department administrator Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. (B)216B +420 220 44 3383
Economist Dvořáková Lenka (B)218 +420 220 44 3039
Secretary Dvořáková Lenka (B)218 +420 220 44 3039
Fire prevention Kohout Vojtěch (B)216E +420 220 44 3350
HSE officer Kotrba Tomáš, Mgr. (B)222A +420 220 44 3035
RIT Hozák Pavel, Ing. (DSP) (B)223, (B)226 +420 220 44 3034, +420 220 44 3284 Laboratory

Employees

Name Room Extension Note
Dvořáková Lenka (B)218 +420 220 44 3039
Ekrt Ondřej, Ing., Ph.D. (B)216A, (B)214 +420 220 44 3045, +420 220 44 3030
Fišer Ladislav, Ing., Ph.D. (B)216A +420 220 44 3045
Fitl Přemysl, Ing., Ph.D. (B)216A, (B)306, (B)303, (B)226 +420 220 44 3383, +420 220 44 3074, +420 220 44 4423, +420 220 44 3284 Head of Laboratory of Measurement & Control - office
Laboratory of Measurement and Control
Laboratory of measurement and control
Laboratory of sensor group
Galář Pavel, RNDr., Ph.D. (B)216D +420 220 44 3037
Havlová Šárka, Ing. (DSP) (B)306, (B)226 +420 220 44 3074, +420 220 44 3284
Hofmann Jaroslav, doc. Ing., CSc. (B)219 +420 220 44 3055
Hozák Pavel, Ing. (DSP) (B)223, (B)226 +420 220 44 3034, +420 220 44 3284 Laboratory
Jirešová Jana, Dr. Mgr. (B)217 +420 220 44 3346
Kadlec Karel, doc. Ing., CSc. (B)225 +420 220 44 3040
Khun Josef, Ing., Ph.D. (B)216F +420 220 44 3049
Klevar Miroslav, Ing. (B)232 +420 220 44 3052
Kohout Vojtěch (B)216E +420 220 44 3350, +420739757477
Kopecká Jitka, Ing., Ph.D. (B)318 +420 220 44 3020
Kopecký Dušan, Ing., Ph.D. (B)216C, (B)302 +420 220 44 3351, +420 220 44 3047 Office
Laboratory of Electron Microanalysis
Kotrba Tomáš, Mgr. (B)222A +420 220 44 3035
Marešová Eva, Mgr. (B)306, (B)226 +420 220 44 3074, +420 220 44 3284
Myslík Vladimír, doc. Ing., CSc.
Novotný Michal, Ing. Bc., Ph.D.
Piskačová Šárka, Ing., CSc. (B)217 +420 220 44 3346
Seidl Jaromír, Mgr., Ph.D. (B)222A +420 220 44 3035
Scholtz Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (B)216D, (B)215 +420 220 44 3037, +420 220 44 3032
Tomeček David, Ing. (DSP) (B)306, (B)226 +420 220 44 3074, +420 220 44 3284
Urbanová Marie, prof. RNDr., CSc. (B)222, (B)221, (A)405 +420 220 44 3036, +420 220 44 3345, +420 220 44 4160
Vlček Jan, Ing., Ph.D. (B)226, (B)216A, (B)306, (B)303 +420 220 44 3284, +420 220 44 3383, +420 220 44 3074, +420 220 44 4423 Lab of Sensor Group
Office
Lab of Measurement & Control
Lab of Measurement & Control
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. (B)216B +420 220 44 3383Created by Computer Centre.