CS EN

444 Department of Physics and Measurements

Role Name Room Extension Note
Head Scholtz Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (B)219 +420 220 44 3055
Department administrator Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. (B)225 +420 220 44 3040
Economist Dvořáková Lenka (B)218 +420 220 44 3039
Secretary Dvořáková Lenka (B)218 +420 220 44 3039
RIT Kohout Vojtěch

Employees

Name Room Extension Note
Dvořáková Lenka (B)218 +420 220 44 3039
Ekrt Ondřej, Ing., Ph.D. (B)216B, (B)214 +420 220 44 3045, +420 220 44 3030
Fišer Ladislav, Ing., Ph.D. (B)216A +420 220 44 3045
Fitl Přemysl, Ing., Ph.D. (B)216B +420 220 44 3383 office
Fučíková Anna, Mgr., Ph.D. (B)216D +420 220 44 3037
Galář Pavel, RNDr., Ph.D. (B)216D +420 220 44 3037
Golda Ondřej, Ing. (DSP) +420 220 44 3042
Hofmann Jaroslav, doc. Ing., CSc. (B)216C +420 220 44 3351
Hrudka Jan, Ing. (DSP) +420 220 44 3042
Hruška Martin, Ing. (DSP) (B)223, (B)226, (B)306 +420 220 44 3034, +420 220 44 3284, +420 220 44 3074 "Office"
Laboratory
Laboratory
Jankovský Michal, Ing. (DSP) +420 220 44 3042
Jirešová Jana, Dr. Mgr. (B)217, (B)302 +420 220 44 3346, +420 220 44 3047
Kadlec Karel, doc. Ing., CSc. (B)225 +420 220 44 3040
Kejzlar Jan, Ing. (DSP) (B)223 +420 220 44 3034
Khun Josef, Ing., Ph.D. (B)216D +420 220 44 3037
Klenivskyi Myron, Ing., Ph.D. (B)305 +420 220 44 3043
Kohout Vojtěch +420734694121, +420739757477
Kopecká Jitka, Ing., Ph.D. (B)319A +420 220 44 4358
Křížová Karolína, Ing. (DSP)
Lokajová Eliška, Ing. (DSP) (B)217 +420 220 44 3346
Machková Anna, Ing., Ing. (DSP) +420 220 44 3042
Matějka Filip, Ing. (DSP)
Měřínská Tereza, Ing. (DSP)
Myslík Vladimír, doc. Ing., CSc. (B)216B
Novotný Michal, Ing. Bc., Ph.D. (B)216B +420 220 44 3045
Otta Jaroslav, Ing. (B)223 +420 220 44 3034
Ottová Michaela, Ing. (DSP)
Rácová Zuzana, Ing., Ph.D. (B)319A +420 220 44 4358
Seidl Jaromír, Mgr., Ph.D. (B)222A +420 220 44 3035
Scholtz Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (B)219 +420 220 44 3055
Urbanová Marie, prof. RNDr., CSc. (B)222, (B)221 +420 220 44 3036, +420 220 44 3345, +420737300075
Vlček Jan, Ing., Ph.D. (B)222A +420 220 44 3035
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. (B)225 +420 220 44 3040
 
Lokajová Eliška, Bc. (B)217 +420 220 44 3346Created by Computer Centre.