CS EN

106 Department of Metals and Corrosion Engineering

Role Name Room Extension Note
Head Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing. (A)58A +420 220 44 4290
Department administrator Stoulil Jan, doc. Ing., Ph.D. (A)61 +420 220 44 3789
Economist Dvořák Petr, Ing., Ph.D. (A)57B +420 220 44 4057
HSE officer Dvořák Petr, Ing., Ph.D. (A)57B +420 220 44 4057
Fire prevention Dvořák Petr, Ing., Ph.D. (A)57B +420 220 44 4057
Economist Pospíšilová Iva, Ing. (A)58 +420 220 44 4197
RIT Novák Pavel, prof. Ing., Ph.D. (B)B3309 +420 220 44 5026
RIT Průša Filip, doc. Ing., Ph.D. (A)55 +420 220 44 4441

Employees

Name Room Extension Note
Altnerová Terezie, Ing. (DSP)
Barták Zdeněk, Ing. (DSP) (Tech)506 +420 220 44 6107, +420739535025
Bastl Tadeáš, Ing. (DSP) (A)50A +420 220 44 5025
Boháčková Tereza, Ing., Ph.D. (A)60A +420 220 44 4275
Borkovcová Klára, Ing. (DSP)
Boukalová Anna, Ing. (DSP)
Bureš Richard, Ing., Ph.D.
Čapek Jaroslav, Ing., Ph.D.
Dvorský Drahomír, Ing., Ph.D.
Dvořák Petr, Ing., Ph.D. (A)57B +420 220 44 4057
Fink Dominika, Ing. (DSP) (A)49 +420 220 44 4202
Fojt Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. (A)56 +420 220 44 4204
Frýdl Tomáš, Ing. (A)57B +420 220 44 4057
Hybášek Vojtěch, Ing., Ph.D. (A)56 +420 220 44 4204
Jírů Jitřenka, Ing. (DSP)
Kouřil Milan, doc. Ing., Ph.D. (A)60A +420 220 44 4275
Kratochvíl Petr, Ing. (DSP) (A)55 +420 220 44 4441
Kristianová Eva, Ing., Ph.D. (A)53 +420 220 44 4111
Kročil Tomáš, Ing. (DSP)
Kubásek Jiří, doc. Ing., Ph.D. (A)55 +420 220 44 4441, +420736278401
Kuchťáková Klára, Ing. (DSP)
Macháčková Nikola, Ing. (DSP)
Michalcová Alena, doc. Ing., Ph.D. (A)49, (B)S89 +420 220 44 4202, +420 220 44 4464
Msallamová Šárka, Ing., Ph.D. (A)61 +420 220 44 3750
Mukhtar Saqlain Saqib, M.Sc.
Návoj Aleš, Ing. (DSP)
Nečas David, Ing. (DSP)
Novák Pavel, prof. Ing., Ph.D. (B)B3309 +420 220 44 5026, +420737708950
Opavová Karolína, Ing. (DSP)
Pinc Jan, Ing., Ph.D.
Pokorný Jan, Ing. (DSP)
Popova Kateryna, Ing. (DSP)
Pospíšilová Iva, Ing. (A)58 +420 220 44 4197
Průša Filip, doc. Ing., Ph.D. (A)55 +420 220 44 4441
Přívracká Tereza, Ing. (DSP)
Reiser Matěj, Ing. (DSP)
Růžička Jan, Ing. (DSP) (A)57
Růžička František, Ing. (DSP)
Stoulil Jan, doc. Ing., Ph.D. (A)61 +420 220 44 3789
Strakosova Angelina, Ing., Ph.D.
Straková Markéta, Ing. (DSP) (A)62 +420 220 44 4355
Šerák Jan, Ing., Ph.D. (A)55 +420 220 44 5013
Školáková Andrea, Ing., Ph.D. (A)55 +420 220 44 4055
Thürlová Hana, Ing. (DSP) (A)55 +420 220 44 4441
Tomaško Tomáš, Ing.
Tomaško Tomáš, Ing. (DSP)
Tranová Dieu Linh, Ing. (DSP)
Tsepeleva Alisa, Ing. (DSP)
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing. (A)58A +420 220 44 4290, +420733690645
Vu Nguyen Hong, Ing., Ph.D. (A)50A +420 220 44 5025Created by Computer Centre.